นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมเรียนรู้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองกับเทศบาลนครหาดใหญ่

บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เชิญนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมประชุมหารือและสาธิตระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายภัทรพล ขวัญสุด นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ได้รับเชิญจาก บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ให้ร่วมเข้าพบนายกเทศมนตรีและบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน และสาธิตระบบแพลตฟอร์มตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ (Smart Asset Management) และระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Permit) เพื่อนำผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเมืองในด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และไขแก้ปัญหาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงมีการตกลงให้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการรายได้ของเทศบาลนครหาดใหญ่

            อนึ่ง การมีข้อมูลเมืองด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องทันสมัย อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งนได้อย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับเมืองสู่สากลตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

            ด้าน รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้กล่าวตอนท้ายการประชุมด้วยว่า “การประชุมชี้แจงและหารือรายละเอียดการดำเนินโครงการ สาธิตระบบต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อสอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบต่าง ๆ นี้เพื่อจะช่วยให้เทศบาลนครสามารถพัฒนาทางด้านดิจิทัล ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”