บพท. พมส.และ ARV เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลหนองกี่ และเทศบาลตำบลละหานทราย เพื่อพลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และ บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV)  เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลหนองกี่ และเทศบาลตำบลละหานทราย เพื่อพลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วยนักวิจัยคณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) โดย ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และบริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV) ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ และ เทศบาลตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อหารือการดำเนินโครงการวิจัยการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมกับนักวิจัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

          โดย รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ กล่าวว่า “การพัฒนามีกลไกสำคัญ คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะอยู่ใกล้ชิดชุมชน และปัจจัยสำคัญคือการมีส่วนร่วม โดยจะต้องมีการให้ข้อมูลความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับการพัฒนาด้วยชุดความรู้ต่าง ๆ โดยคนที่อยากจะพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็งคือนักวิจัยนั่นเอง และในเรื่องของ Model ESG เป็นกฎเหล็กของโลก ทุกบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ควรที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การช่วยเหลือสังคมรวมถึงการจัดความสำคัญ และมีคาดหวังให้องค์กรมีการพลิกโฉมองค์กร ให้เป็นองค์ดิจิทัล

          สาระโดยสังเขปของการหารือกับ เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น นางสาวนันทนิตย์ จิตหนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมอภิปรายแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกี่ มีเป้าหมายจะพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจากกองต่าง ๆ ของเทศบาล และผู้บริหาร บุคคลกรของเทศบาล ต่างพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบ และให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลในส่วนของกองต่าง ๆ และอยากจะทำการกู้คืนข้อมูลในบางส่วนที่มีอยู่ในระบบดิจิทัลแล้วแต่ข้อมูลในส่วนนั้นได้หายไป เพื่อให้นำข้อมูลในแต่ละส่วนนี้ไปพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกี่ต่อไป

          ด้านเทศบาลตำบลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังจากที่ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแล้ว นายสุเมธ เฮงยศมาก นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย ได้กล่างว่าทางเทศบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้การทำงานบนฐานการวิจัย ที่จะช่วยในการพัฒนาเทศบาล รวมถึงบุคคลากรในเทศบาล และอยากจะพัฒนาซึ่งเน้นในเรื่องสุภาพตัวบุคคล โดยอยากจะให้อาสาสมัครชุมชน (อสม.) มีแอพพลิเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลสุภาพของชุมชนและส่งให้ทางเทศบาล เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้และการจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมสุภาพ และในส่วนของเรื่องไข้เลือดออก อยากให้มีข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้ทราบว่าจะต้องพ่นยากำจัดยุงลาย ในระยะเท่าไหร่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะพัฒนาเทศบาลสู่โลกดิจิทัลและเพื่อให้สามารเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และ บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV) ต่างร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาล เนื่องจากเทศบาลแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นในแพลตฟอร์มกลางนี้ทางเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ หรือสามารถส่งความต้องการการปรับปรุงแฟลตฟอร์มไปยังทาง AI & Robotics Ventures (ARV) โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที และในอนาคตแฟลตฟอร์มนี้ ภายใต้ บพท.จะมีส่วนในการพัฒนาและพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล และจะเป็นอีกส่วนที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้