บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เชิญนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ หลังเทศบาลเมืองสะเดารับทุนวิจัย จาก บพท.

บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เชิญนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ หลังเทศบาลเมืองสะเดารับทุนวิจัย จาก บพท. และทุน CDP พร้อมร่วมเรียนรู้การสาธิตระบบแพลตฟอร์ม ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายภัทรพล ขวัญสุด นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ได้รับเชิญจาก บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ให้ร่วมเข้าพบนายกเทศมนตรีและบุคลากรเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ หลังเทศบาลเมืองสะเดารับทุนวิจัย จาก บพท. และทุน CDP พร้อมร่วมเรียนรู้การสาธิตระบบแพลตฟอร์ม ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)     ที่ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาสเมืองสะเดา ตกลงให้ความร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อนำผลจากการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองมาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้สนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งการมีข้อมูลเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องทันสมัย อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับเมืองสู่สากลตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โดยการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการทุน บพท. และทุน CDP และสาธิตระบบแพลตฟอร์มตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ จะมีประโยชน์และสนับสนุนให้เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา สามารถเป็นเมืองอัจฉริยะเพื่อที่จะยกระดับสู่สากลได้