OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ก.ย. 66

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ก.ย. 66

บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น

บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น

บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น

บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น