OPSCD ร่วมงาน Rights of the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพฯ

OPSCD ร่วมงาน Rights of the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพฯ

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์ OPSCD ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ OPSCD ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

ผอ.ศูนย์ OPSCD รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

ผอ.ศูนย์ OPSCD รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา