ผู้บริหาร บพท.ร่วมสังเกตการณ์ พมส.1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ หวังพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ

ศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมสังเกตการณ์ พมส. รุ่นที่ 1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย