หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ก.ย. 66

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ก.ย. 66

หลักสูตร พมส.2 ลงพื้นที่เมืองสี่แคว จัด Workshop ร่วมพันธมิตร ปลุกปั้นนครสวรรค์สู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ

หลักสูตร พมส.2 ลงพื้นที่เมืองสี่แคว จัด Workshop ร่วมพันธมิตร ปลุกปั้นนครสวรรค์สู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ครั้งที่ 6 กับการเรียนหลักสูตร พมส.1 รุ่นที่ 2 ภายใต้จุดเน้น “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพลังวัฒนธรรม”

ครั้งที่ 6 กับการเรียนหลักสูตร พมส.1 รุ่นที่ 2 ภายใต้จุดเน้น “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพลังวัฒนธรรม”

ครั้งที่ 5 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 5 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 4 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 4 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2