โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ นักวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ นักวิจัยประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจร่วมถึงการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง