พมส.เข้าพบนักวิจัย ทต.แม่จัน ทต.นางแล และทต.เวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลนางแล และเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย  ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

เทศบาลตำบลนางแล

เทศบาลตำบลแม่จัน 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง