บพท. พมส. ARV และ ม.บูรพา เข้าพบนักวิจัยเมืองพัทยา เพื่อพลิกโฉมเมือง ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV)  และมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนักวิจัยเมืองพัทยา เพื่อพลิกโฉมเมือง ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง