การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน (World’s Urban Development Trend) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565