บพท. หนุนหลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 4

โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอวช. และ สกสว.