วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายการประสานความร่วมมือและการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายหลักสูตร พมส. รุ่นที่ 1ครั้งที่ 6

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายการประสานความร่วมมือและการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1ครั้งที่ 6