ปฏิบัติการพัฒนาเมือง ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ หลักสูตร พมส.ครั้งที่ 7

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด