บพท. หนุนการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กรอบการวิจัยยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง ครั้งที่ 9 ชุดที่ 2 การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) อย่างต่อเนื่อง