ครั้งที่ 6 กับการเรียนหลักสูตร พมส.1 รุ่นที่ 2 ภายใต้จุดเน้น “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพลังวัฒนธรรม”

ครั้งที่ 6 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.1) รุ่นที่ 2 ภายใต้จุดเน้น “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพลังวัฒนธรรม”