เปิดวิสัยทัศน์นักพัฒนาเมือง ๑๒ ผู้บริหารเมืองของประเทศไทย ต้นแบบนักพัฒนาเมืองระดับสูง

เปิดวิสัยทัศน์นักพัฒนาเมือง ๑๒ ผู้บริหารเมืองของประเทศไทย ต้นแบบนักพัฒนาเมืองระดับสูง