OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม พมส. รุ่น 1 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม พมส. รุ่น 1 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายการประสานความร่วมมือและการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายหลักสูตร พมส. รุ่นที่ 1ครั้งที่ 6

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายการประสานความร่วมมือและการจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายหลักสูตร พมส. รุ่นที่ 1ครั้งที่ 6

วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่กับ หลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 5

วิเคราะห์ศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาเมืองในระบบเศรษฐกิจใหม่กับ หลักสูตร พมส. ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย ครั้งที่ 5